Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃORGANIZOWANYCH PRZEZ DJ ACADEMY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizacja szkoleń stacjonarnych oraz internetowych oraz serwis internetowy: https:// djacademy.pl prowadzone są przez DJ ACADEMY Rafał Stępowski, ul. Horbaczewskiego 3/8, 03-996 Warszawa NIP: 113-212-86-02, zwanym dalej Organizatorem.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowieńniniejszego regulaminu jest Organizator , podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w szkoleniach organizowanych przez Organizatora.

4. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na https:// djacademy.pl

5. Informacja o dostępnych szkoleniach publikowana jest na: https://djacademy.pl oraz przekazywana poprzez inne działania marketingowo – promocyjne Organizatora.

6. Warunkiem korzystania z serwisu szkoleniowego https://djacademy.pl jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu , która następuje z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego online przez Uczestnika.

§2. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy na szkolenie między Organizatorem a osobą lub podmiotem , który wyraża wolę wzięcia udziału w szkoleniu , dalej zwanym Uczestnikiem, następuje z chwilą przesłania Organizatorowi :

a)  wypełnionego formularza zgłoszeniowego online poprzez stronę https:// djacademy.pl ,

b)  podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za udostępnione mienie, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu ( „ oświadczenie o odpowiedzialności materialnej”),

c)  zaliczki na opłatę za szkolenie .

2. Osoba niepełnoletnia po ukończeniu 16-tego roku życia może zostać Uczestnikiem szkolenia wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego : przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Zgoda musi być dostarczona do Organizatora najpóźniej pierwszego dnia szkolenia. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu ( „ Zgoda rodzica/opiekuna”).

3. W wyjątkowych okolicznościach dopuszczalny jest udział osoby młodszej pod bezpośrednią opieką rodzica, opiekuna lub osoby do tego uprawnionej, za wcześniejszą zgodą Organizatora. 

page1image17712page1image17872page1image18032page1image18192page1image18352page1image18512page1image18672page1image18832

§3. OPŁATY

1. Zaliczkę na opłatę za szkolenie oraz pozostałej części opłaty należy dokonać w terminach i wysokościach wskazanym przez Organizatora na wskazany numer rachunku bankowego. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia lub wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

2. Dla stałych klientów Organizator ustala rabaty i dopuszcza możliwość negocjacji cen.

3. Faktura (zwolniona z VAT) za szkolenie, zostanie wystawiona Uczestnikowi w przypadku zgłoszenia takiego wniosku w formularzu zgłoszeniowym lub bezpośrednio po szkoleniu i zostanie przesłana drogą elektroniczną, pod warunkiem wcześniejszego opłacenia szkolenia przez Uczestnika.

4. Poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu.

5. Brak dokonania zaliczki na opłatę we wskazanym przez Organizatora terminie oznacza rezygnację ze szkolenia przez Uczestnika i uprawnia Organizatora do odmowy Uczestnikowi prawa do udziału w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo sprzedania zarezerwowanego miejsca w szkoleniu innemu Uczestnikowi.

6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika lub nie wzięcia przez niego udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do wpłaconej zaliczki za szkolenie.

7. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora , zwróci on wpłacone przez ą kwotęw całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

§4. SZKOLENIE

1.Organizator zapewnia organizacje szkoleń w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w publikowanych na stronie internetowej ogłoszeniach, jednocześnie zastrzega , że informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2.Uczestnik przesyłając formularz zgłoszeniowy online składa ofertę zakupu określonego szkolenia, na warunkach podanych w ogłoszeniu o tym szkoleniu.

3. Każdy Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń instruktora lub innej osoby prowadzącej szkolenie lub poszczególne zajęcia , a także wszelkich innych wskazówek i poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej realizacji kursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Uczestnika co najmniej 2 dni przed terminem szkolenia. W przypadku podwyższenia ceny szkolenia po zapłacie zaliczki , Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki.

5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, zarówno w czasie szkolenia jak i przed jego rozpoczęciem.

6. Osoby nietrzeźwe lub pod wypływem środków odurzających zostaną wydalone ze szkolenia.

7. Uczestnik zobowiązany jest poinformować instruktora szkolenia o wszelkich uszkodzeniach lub usterkach sprzętu lub innych urządzeń lub przedmiotów.

8. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora szkolenia o swojej ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej.

§5. PRAWA AUTORSKIE

Poprzez zawarcie umowy z Organizatorem Uczestnik wyraża zgodę na dokumentowanie przez Organizatora przebiegu szkolenia , w szczególności poprzez wykonywanie fotografii oraz reportażów video.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku przez Organizatora podczas szkolenia, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku w formie wyżej opisanej , bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem internetu , telewizji, książek, gazet, czasopism itp.

Pisemną zgodę Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi przed rozpoczęciem szkolenia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu („ zgoda na wykorzystanie wizerunku”).

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator oświadcza, że szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia.

Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas szkolenia przez Uczestnika.

Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań lub zaniechań Uczestnika sprzecznych z poleceniami instruktorów i innych osób prowadzących zajęcia oraz za działania niezgodne z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady, błędy, usterki lub nieprawidłowości w

dostarczonych indywidulanie przez instruktorów, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia materiałach .

Uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu, urządzeń i innych rzeczy udostępnionych Uczestnikowi przez Organizatora oraz inne działania lub zaniechania Uczestnika na szkodę Organizatora skutkować będą pociągnięciem go do odpowiedzialności majątkowej za szkody .

Organizator może także wydalić Uczestnika z udziału w szkoleniu.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest DJ ACADEMY Rafał Stępowski, ul. Horbaczewskiego 3/8, 03-996 Warszawa , kontakt na adres mailowy: kontakt@djacademy.pl

2.Cele i czas przetwarzania:

Administrator będzie przetwarzać w celu:

– Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
– Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

– Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
– Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

– Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystaniaśrodków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzonądziałalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

– Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.

– Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawęAdministrator utraci, dane ulegają anonimizacji.
– Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Administratora działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.

3. Odbiorcy danych:
Administrator może przekazywać dane wskazanym odbiorcom, tj.:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
– podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:

Każdej osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany:

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób.,że obserwuje i analizuje ruch na stronie internetowej jak również podejmuje działania remarketingowe.

6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, politykę prywatności i retencji danych znajdują się w “Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej Administratorahttps://djacademy.pl

§8. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące szkolenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@djacademy.pllub przesyłać listem poleconym na adres : 01-230 Warszawa, Skierniewicka 15/41 niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją),

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, c) oczekiwania Uczestnika .

page5image20672page5image20832

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, która nie zawiera wszystkich danych wskazanych w ust. 2 lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 .

5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika , oznaczaże uznał ją za uzasadnioną.

§9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW – KONSUMENTÓW

1. Uczestnik – konsument czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu („Odstąpienie”).

2. Uczestnik – Konsument może zrezygnować ze szkolenia w trakcie jego trwania, Organizator zwraca mu uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zaliczkę oraz wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział.

3. Oświadczenie Uczestnika – Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone mailowo na adres: kontakt@djacademy.pl lub na piśmie, na adres: 01-230 Warszawa, Skierniewicka 15/41

4. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Uczestnikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6. W przypadku Uczestników – Konsumentów Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika – Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się dożądań Uczestnika – Konsumenta oznacza to uznanie jego żądania za uzasadnione.

7. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują siępod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§10. PROCEDURY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19 

  1. Uczestnik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

2. Zaleca się szczególnie, aby w wydarzeniu nie brały udział osoby powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe.

3. Zaleca się uczestnikom wydarzenia:

  • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.