Formularz Rejestracyjny

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych DJ ACADEMY na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dn. 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Ust. 2017.1219 t.j. z późn. zm.)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpoządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozpoządzeniem, informujemy iż:
Administrator danych osobowych (DJ ACADEMY) przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozpoządzenia,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: organizacji szkolenia oraz marketingowych,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne,
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienis sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

NIE ZAMYKAJ OKNA!
Po wysłaniu FORMULARZA załaduje się strona z danymi do zaliczki.